BOUWSTENEN

Waar staat Snellerpoort voor? Welke identiteit heeft deze nieuwe buurt? In verschillende bouwstenen zijn de ambities voor Snellerpoort uitgewerkt op het gebied van beeldkwaliteit, mobiliteit, water, natuur en groen, sociale aspecten en bodem en energie.

BEELDKWALITEIT

Inspiratiebron: 19e-eeuwse stationsbuurten

Snellerpoort wordt een moderne stadswijk met een geheel eigen karakter. De stationsbuurten die zijn ontstaan sinds de 19e eeuw vormen daarvoor de inspiratiebron. Met voorname, statige en royale bebouwing aan de grote openbare ruimtes en met lagere en compacte bebouwing aan de dwarsstraten. Ook Snellerpoort kent deze indeling: voorname, ruime stadsstraten en wat intiemere buurtstraten. De hoogste gebouwen in Snellerpoort kijken consequent uit over de grootste openbare ruimten: het park, de promenade en het winkelplein.

In de stadsstraten en langs het park is het de ambitie van de gemeente om de begane grondlaag iets hoger te maken, zodat deze zowel geschikt is voor wonen als voor andere functies. Denk bijvoorbeeld aan kleinschalige bedrijvigheid, collectieve voorzieningen of aan huis gebonden beroepen en bedrijven, zoals een buurtfietsenmaker. Zo wordt Snellerpoort een toekomstbestendige wijk die flexibel is opgezet en verschillende functies mogelijk maakt.

Eenheid in verscheidenheid

Opvallend in het straatbeeld zijn de gesloten bouwblokken, zoals we die ook in de 19e-eeuwse stationsbuurten zien. In Snellerpoort hebben de bouwblokken een eigentijdse en hoogwaardige architectuur, waarbij er verschillende stijlen mogelijk zijn. Ook is er een grote variatie aan woningtypen. Het basismateriaal is baksteen, daarnaast kunnen ook andere materialen worden gebruikt. De gevels krijgen een klassieke opbouw, met staande raamopeningen. Uitbouwen en erkers zorgen voor een speelse afwisseling. Het spreekt voor zich dat de platte daken groen worden.

Een levendige wijk

Wonen in Snellerpoort betekent: ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. De inrichting van de buitenruimte is daar ook op gericht. De wijk kent enkele beeldbepalende openbare ruimtes, zoals het park, de promenade en het winkelplein. Plekken om heerlijk te wandelen of om buren en vrienden te ontmoeten. Ook de buurtstraten worden zo ingericht dat het fijn is om er te vertoeven. Zo is de auto te gast in de straten die vooral ruimte bieden aan fietsers en voetgangers. Je auto parkeer je zoveel mogelijk uit het zicht in de parkeergarages De fiets mag uiteraard wel voor de deur! Kleinschalig groen, zoals geveltuintjes, maakt het extra aangenaam om buiten te zijn.’

SOCIALE ASPECTEN

Uitnodigend

Onderlinge contacten, levendigheid op straat, voor veel mensen zijn dat belangrijke voorwaarden om zich thuis te voelen in een wijk. Daarom nodigt de buitenruimte in Snellerpoort uit tot spelen, bewegen en ontmoeten. Het buurtpark, de promenade en het winkelplein zijn bij uitstek plekken waar je elkaar treft, tijdens het winkelen, het sporten of als je een ommetje maakt. Maar ook komen er handige fiets- en wandelroutes door de wijk en looproutes door de collectieve binnenterreinen.

Levendig

In Snellerpoort tref je verschillende typen woningen, en daarmee ook een verscheidenheid aan bewoners. Ook is het de bedoeling dat er collectieve voorzieningen en flexwerkplekken komen, zodat ook mensen van buiten Snellerpoort de wijk bezoeken.

MOBILITEIT

Station op fietsafstand

Eén van de grote pluspunten van Snellerpoort is de ligging: dicht bij voorzieningen en het station. Door de goede fietsroute ben je vanuit Snellerpoort in een paar minuten op het station, de afstand bedraagt nog geen kilometer. Onderzocht wordt nog of er aan de oostkant van het station een tweede ontsluiting van de perrons kan komen, zodat je nog sneller bij de trein bent.

Een verkeersluwe en verkeersveilige buurt

Snellerpoort moet een wijk worden met zo min mogelijk verkeersoverlast. Autogebruik wordt dan ook ontmoedigd. Vooral in het westelijke deel van de wijk komen er autoluwe routes. Ook de inrichting van de straten en slimme parkeeroplossingen moeten bijdragen aan het terugdringen van autoverkeer in de straten. Bewoners parkeren de auto in garages. Deelmobiliteit wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld met handige overstapplaatsen in de buurt, bij het winkelcentrum en bij het station. Verder is het de bedoeling dat er deelauto- en deelfietsvoorzieningen komen in de wijk.

Aantrekkelijke en uitnodigende routes voor langzaam verkeer

Fiets of wandel je graag? Dan ben je in Snellerpoort op de juiste plek. Met de fiets of lopend ben je via korte, aantrekkelijke routes in no time bij de vele voorzieningen in de wijk, zoals winkels, scholen, sportclubs en medische hulp. Maar ook is er een uitstekende fietsverbinding naar het station en de binnenstad van Woerden. Bovendien ligt Snellerpoort aan het snelfietspad naar Utrecht waar de komende tijd hard aan wordt gewerkt! De fiets mag voor de deur staan, maar het is onze ambitie dat er ook centrale, goed toegankelijke fietsenbergingen en fietsoplaadpunten komen.

NATUUR EN GROEN

Groene kwaliteit

Voor een echte stadswijk kent Snellerpoort verrassend veel groen van een hoge kwaliteit. Je komt het op allerlei plekken tegen. Zo staan er straks grote bomen langs de straten en de promenade. Ook in het buurtpark zijn er allerlei bomen- en plantensoorten. Langs de watergangen en de promenade vind je natuurvriendelijke oevers. Ook is er volop ruimte voor groen in geveltuintjes, op de balkons en in de binnenterreinen. En misschien zie je ze niet allemaal, ze zijn er wel: groene daken!

Een natuurinclusieve buurt

Mens en natuur zijn gebaat bij biodiversiteit. In de openbare ruimte kom je dan ook een mix tegen van inheemse plantensoorten. Maar ook in de tuinen en binnenterreinen, op de daken, de balkons en in de gevels is er aandacht voor biodiversiteit. Daarbij helpen we de natuur graag een handje! Dit kan door bouwkundige voorzieningen en materiaalkeuzes. Denk bijvoorbeeld aan nestkastjes of ruimte voor insecten.

Groen en water voor een weerbare buurt

Groen en water in de buitenruimte zijn niet alleen een mooi gezicht, maar ook belangrijk om de wijk toekomstbestendig te maken. Bomen en waterpartijen gaan bijvoorbeeld hittestress tegen, net als het goed waterdoorlaatbaar maken van oppervlakken. Voor een goede luchtkwaliteit zijn bomen onmisbaar.

WATER

Kwalitatief hoogwaardig open water

Snellerpoort wordt omzoomd door waterpartijen en groen. Het water is van een goede kwaliteit door de biodiversiteit in en naast het water. Ook een goede doorstroming draagt bij aan de waterkwaliteit. Vanaf bruggen en vlonders kun je heerlijk over het water uitkijken. De inrichting van de verharde kades en de natuurlijke oevers zorgen voor een prachtig uitzicht!

Water lokaal opslaan en/of hergebruiken

Op ons regenwater moeten we zuinig zijn. In tijden van droogte kunnen we het maar al te goed gebruiken. Ook helpt het opvangen van water om hittestress te voorkomen. Groene tuinen, groene daken en waterdaken kunnen het water tijdelijk vasthouden. Ook in de openbare ruimte komen er maatregelen om het regenwater op te vangen. Het beperken van verharding bijvoorbeeld, en het toepassen van halfverharding op de promenade. Verder komt er zichtbare waterberging in combinatie met openbaar groen: in het park, op de promenade en op het winkelplein.

Afkoppelen van regenwater

Door de klimaatverandering ontstaan er steeds vaker heftige buien. Dat water moet goed worden afgevoerd, maar liefst niet via de gewone riolering. In Snellerpoort wordt het oppervlaktewater via de lijnafwatering in de straatprofielen zichtbaar afgevoerd. Ook gaat het dakwater en oppervlaktewater direct of indirect via de hemelwaterafvoer naar de singels en de waterberging in het park. De hoogteverschillen in het terrein helpen daarbij een handje.

BODEM EN ENERGIE

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor deze nieuwe stadswijk. Het omgaan met energie speelt daarin een grote rol. Het streven is om Snellerpoort energieneutraal te bouwen. Het bouwen van energiezuinige woningen wordt dan ook gestimuleerd. Dat geldt ook voor het gebruik van (collectieve) energiebesparende technieken, zoals warmte-koudeopslag (WKO) en zonnepanelen. Trafo’s krijgen zo veel als mogelijk een plek in de bouwvelden. Ook moet er ruimte komen voor elektrische laadpalen.

Een goede bodemkwaliteit is om meerdere redenen van belang. Zo is deze bevorderlijk voor de kwaliteit van het groen. Ook kan een goede bodem meer regenwater opnemen. Daarom krijgen de niet-verharde oppervlaktes in de openbare ruimte en de bouwvelden een voldoende dikke laag voedzame en goed doorwortelbare grond.